FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा भत्ता कुन वर्गका व्यक्तिहरुले कति पाउँछन् ?

क्र.स. लाभान्वित वर्ग भत्ता प्राप्त गर्न योग्य उमेर र अवस्था मासिक रकम रु. कैफियत
                                                                           ज्येष्ठ नागरिक

 

दलितः ६० वर्ष पुगेको

अन्यः ७० वर्ष पुगेको

१०००।–  
 
एकल महिला
 
विवाह नगरी बसेका महिलाः ६० वर्ष पुगेको

विवाह गरेका तर सम्बन्ध बिच्छेद भएकाः ६० वर्ष पुगेको

१०००/- विवाह भएमा त्यस्ता व्यक्तिको लगत स्वत: काटिने र निजहरुले भत्ता प्राप्त गर्ने छैनन् ।
विधवा

 

पतिको मृत्यु भएका जुनसुकै उमेरका महिला १०००।–

विवाह भएमा त्यस्ता व्यक्तिको लगत स्वत: काटिने र निजहरुले भत्ता प्राप्त गर्ने छैनन् ।

पूर्ण अपाङ्गता भएका महिला, बालबालिका कार्यालयबाट ‘क’ वर्ग अर्थात् रातो रंगको अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त गरेका जुनसुकै उमेरका नागरिकहरु २०००/-  
अति अशक्त अपाङ्गता भएका महिला, बालबालिका कार्यालयबाट ‘ख’ वर्ग अर्थात् निलो रंगको अपाङ्गता परिचय पत्र प्राप्त गरेका जुनसुकै उमेरका नागरिकहरु ६००/-  
बालबालिका  
पाँच वर्ष उमेर ननाघेका देहाय वमोजिमका बालबालिका:

देशभरीका दलित परिवारका एक आमाका बढीमा २ बालबालिका

४००/-  
लोपोन्मुख आदिवासी  जनजाती    २०००/-  

नोट: यो विवरण "सामाजिक सुरक्षा कार्याविधि २०७५" बाट लिइएको हो।

        ७० वर्ष पुरा भएका ज्येष्ठ नागरिक उपचार खर्च  मासिक रु. १०००/- थप हुनेछ |